Медиумски писмен граѓанин-за чест без стрес, најди ја вистинската вест

Во рамки на проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“ кој го спроведуваат Метаморфозис и ЕВРОТИНК со финансиска поддршка на ЕУ, во периодот од 01.10.2018 до 31.03.2019 со грант од 6.800 евра беше поддржано спроведувањето на проектот „Медиумски писмен граѓанин-за чест без стрес, најди ја вистинската вест“ од страна на Здружението на граѓани Медиа плус.

Име на проектот „Медиумски писмен граѓанин-за чест без стрес, најди ја вистинската вест“
Грантист Здружение на граѓани Медиа плус
Медиумски партнер/и Радио Канал 77
Времетраење на проектот 01.10.2018 до 31.03.2019
Цели на проектот Општа цел: Преку продукција на аудио и Мултимедијални содржини ќе се доближиме до граѓаните на непосреден и несекојдневен начин, при што ќе ги поттикнеме да размислуваат рационално и критички да ги опсервираат актуелните општествени случувања.

Специфични цели:

  • Преку едукативните пораки да се разберат содржините кои се објавуваат во медиумите;
  • Медиумско описменување на јавноста;
  • Зголемување на свеста да расудува на кои медиуми треба да им верува, критичкото разбирање;
  • Зголемување на знаењето на граѓаните за разбирање на медиумската содржина и функција;
Целна/и група/и  Граѓани, граѓански здруженија, медиуми и институции
Плански регион Источен регион
Локации Штип, Кочани и Берово
Главни активности А.1. Објавување на соопштение
А.2. Изработка на аудио анализа базирана на кратки интервјуа со граѓани од трите градови каде ќе се одвиваат активности (Штип, Кочани и Берово)-снимање на терен , продукција и емитување.
А.3. Продукција на 3 аудио спота со времетраење од 1 мин.
А.4. Продукција на 3 видео спота со должина од 2 минути
А.5. Промоција на активности – Објавување и дистрибуција на содржина на веб, социјални мрежи и дистрибуција до други медиуми.
А.6. Промотивен настан на радио
А.7 Фејсбук кампања за промоција на медиумските продукти и резултатите од проектот
Буџет 6.800 евра