Младинска медиумска писменост

Во рамки на проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“ кој го спроведуваат Метаморфозис и ЕВРОТИНК со финансиска поддршка на ЕУ, во периодот од 01.10.2018 до 31.03.2019 со грант од 6.962 евра беше поддржано спроведувањето на „Младинска медиумска писменост“ од страна на Центар за Ромска заедница “ ДРОМ“ – Куманово.

Име на проектот Младинска медиумска писменост
Грантист Центар за Ромска заедница “ ДРОМ“ – Куманово
Медиумски партнер/и ТВ Плус – Куманово
Времетраење на проектот 01.10.2018 до 31.03.2019
Цели на проектот Општа цел: Да се зголеми медиумската писменост на младите од Куманово и да им зголеми свеста за големиот  број форми на медиумски пораки со кои се среќаваме во секојдневниот живот.

Краткорочни цели:

  • Да им помогнеме на младите да препознаат како медиумите ги филтрираат нивните перцепции и убедувања, ја обликуваат популарната култура и влијаат на личните избори;
  • Да им се зголемат вештините за критичко размислување и креативно решавање на проблеми за да станат разумни корисници и производители на информации;
Целна/и група/и  Средношколци од општина Куманово, образовни институции, граѓани на општина Куманово
Плански регион Североисточен регион
Локации Општина Куманово
Главни активности А.1.Подготвителна фаза
А.2. Кампања
А.3. Презентација за важноста од медиумска писменост
А.4. Обука за средношколци
А.5 Креирање и прикажување на едукативни содржини
А.6 Завршен настан
Буџет 6.962 евра