Слободата на изразување ги опфаќа следните видови комуникација: