Тема за дилема

Во рамки на проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“ кој го спроведуваат Метаморфозис и ЕВРОТИНК со финансиска поддршка на ЕУ, во периодот од 01.10.2018 до 31.03.2019 со грант од 5.998 евра беше поддржано спроведувањето на проектот „Тема за дилема“ од страна на Здружението ГАНИМЕД.

Име на проектот Тема за дилема
Грантист Здружение за развој на граѓанско образование и цивилно општество ГАНИМЕД – Битола
Медиумски партнер/и ТВ 21
Времетраење на проектот 01.10.2018 до 31.03.2019
Цели на проектот Општа цел: Промовирање на медиумската писменост преку стимулирање на критичко размислување, плурализам на мислења и демократски вредности.

Краткорочни цели:

  • Поттикнување на култура на критичко размислување преку едукација на средношколците за штетните ефекти на медиумските манипулации врз демократијата и европските вредности кон кои се стреми нашето општество.
  • Пошироко медиумско описменување на средношколците надвор од формалното образование.
  • Воспоставување на одбележување на Неделата на медиумска писменост 5-9 ноември во средните училишта секоја година.
  • Зголемување на капацитетот на здружението и на медиумот вклучен во проектот за справување со медиумски манипулации преку подобрувањето на медиумската писменост во соработка со средните училишта.
Целна/и група/и  Средношколци
Плански регион Пелагониски регион
Локации Битола
Главни активности А.1.Состаноци со средни училишта
А.2. Работилница за секое училиште
А.3. Прослава на неделата на медиумската писменост 5-9 ноември 2018
А.4. Изработка на кратки промотивни видеа
А.5. Панел Дискусија
А.6. Завршен настан
Буџет 5.998 евра