Грантови

Карактеристики на поддршката

Поддршката во рамки на проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“  се однесува на иницијативи на локални граѓански организации во партнерство со медиуми со кои би промовирале создавање култура на критичко мислење преку промоција на медиумска писменост, односно иницијативи насочени на исполнување на целите на проектот, преку активности прилагодени на потребите на локално ниво во секој од 8-те плански региони.

Проектот ги адресира предизвиците со кои се соочуваат поддржувачите на медиумската писменост, кои се поврзани со потребата да се допре до поширока публика со цел да развијат одржливи и сеопфатни релации меѓу организациите од граѓанското општество, медиумите и граѓаните. При тоа, проектите вклучуваат употреба на дигитални технологии за промоција на содржини за јавна едукација на ефективен и иновативен начин и премостување на препреките кои доведуваат до недостаток на меѓусекторска соработка. Ваквиот пристап има за цел да ги зајакне позициите на граѓанските организации, да ја зголеми нивната понуда на содржини за граѓаните, зголемувајќи го нивниот капацитет за соочување со предизвиците во оваа област.

Носители на апликациите се локални граѓански организации кои работат на основно, „грасрут“ ниво (анг. local grassroots civil society organizations), во партнерство со медиуми (локални или национални), како и соработка со образовни и други јавни институции, како и други релевантни чинители.

Програмата за мали грантови им овозможува на граѓанските организации да допрат до релевантните засегнати страни, да изградат ефективни коалиции кои би можеле да ги зајакнат своите позиции и да им помогнат да се справат со нивните автентични перспективи.

Список на грантови и грантисти од првиот циклус:

Список на грантови и грантисти од вториот циклус.

*Изборот на грантисти за вториот циклус во моментов е во тек.