За млади со критичко мислење

Шемата за мали грантови на проектот на проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“ кој го спроведуваат Метаморфозис и ЕВРОТИНК, има за цел да им овозможи на локалните граѓански организации кои работат на основно, „грасрут“ ниво (анг. local grassroots civil society organizations), во партнерство со медиумите (локални или национални), да допрат до релевантните засегнати страни, и да им помогнат да се справат со нивните автентични перспективи.Во рамките на вториот циклус од шемата за мали грантови со финансиска поддршка на ЕУ, со грант од 6250 евра беше поддржано спроведувањето на проектот „За млади со критичко мислење“ од Здружението Мултикултура, Тетово.

Име на проектот  За млади со критичко мислење
Грантист  Здружение Мултикултура-Тетово
Медиумски партнер
Цели на проектот -Поттикнување на критичкото мислење кај младите од Полошкиот регион

-Градење на капацитети на младите за идентификување на медиумските манипулации

-Едукација на пошироката јавност за професионалните стандарди и етика на новинарството

-Подобрување на соработката со локалните медиуми

Целна/и група/и   Младите од Полошкиот регион
Плански регион  Полошки регион
Локации  Општина Тетово
Главни активности  А.1. Шест работилници со младите од Полошкиот регион

А.2.Онлајн кампања за професионалните стандарди и етика на новинарство

А.3.Продукција на три кратки информативни видеа

А.4. Подготовка на водич за медиумските манипулации

А.5. Завршен настан

Буџет  6250  евра