Повик за аплицирање за истражувач/ка во рамките на проектот „Со критичко мислење до граѓани со медумска умешност – КриТинк“ (Critical Thinking for Mediawise Citizens – CriThink / IPA/2017/393-851)

1. Цел на повикот

Проектот Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк (Critical Thinking for Mediawise Citizens – CriThink – IPA/2017/393-851, види повеќе во поглавје 6 подолу), имплементиран од Фондација за интернет и општество Метаморфозис и ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии, објавува повик за аплицирање за еден/на истражувач/ка, кој/а во соработка со проектниот тим и според нивни насоки ќе спроведе низа активности (види дел 3 подолу) поврзани сo канцелариско и теренско истражување, пишување аналитички извештај и застапување на тема способност за критичко мислење и медиумска умешност во медиумската индустрија со фокус на медиумските работници – новинари и други медиумски професионалци. Резултат на активностите е да се направи студија за јавни политики, базирана на докази, која ќе претставува основа за давање препораки за видот на интервенцијата потребна во политиките што ја засегаат способноста на јавноста да се справи со медиумски манипулации, пропаганда, лажни вести и слични појави.

2. Опсег на повикот

Повикот е наменет за поединци (физички лица), државјани на државата на спроведување на активностите, со најмалку три години работно искуство во спроведување истражувачки активности од областа на општествените науки. Минималното ниво на образование на кандидатите е високо (завршен седми степен). Услов е и одлично познавање на англискиот јазик. Предност имаат млади истражувачи, докторанти, односно напредни постдипломски студенти. Предност е и поседувањето искуство во истражување политики (policy research).

3. Спроведување на активностите

Од избраниот кандидат ќе се очекува активностите да ги спроведува во соработка со и според насоки на проектниот тим, според работен план, кој индикативно вклучува:

  • Канцелариско истражување и развој на прашалник за теренско истражување (20 дена)
  • Организација, спроведување, кодирање и анализа на интервјуа (10 дена)
  • Дизајн, спроведување и анализа на три фокус-групи (20 дена)
  • Спроведување теренска анкета со припадници на целната група (30 дена)
  • Организација и учество во активности поврзани со застапување (10 дена)
  • Пишување студија (10 дена)

Вкупниот број работни денови изнесува сто (100). За секој работен ден е предвиден надоместок од 60 евра во бруто-износ, кои ќе бидат исплатени во денарска противвредност, според курсот на проектот.

Вкупната временска рамка за спроведување на активностите е 10 месеци, од 1 март до 31 декември 2019 година.

4. Рокови, динамика и услови

Рокот за пријавување на кандидат(к)итe е 15 февруари 2019 година, до 17 часот. Најдоброрангираните кандидати ќе бидат известени за интервју со проектниот тим најдоцна до 22 февруари 2019 година. Избраниот кандидат ќе биде поканет да потпише договор за регулирање на меѓусебните обврски со проектот најдоцна до 25 февруари 2019 година. Од избраниот кандидат ќе се очекува да биде на располагање за спроведување на активностите веднаш по потпишување на договорот. Во времетраењето на активностите, ќе бидат овозможени просторни услови и ресурси за непречена работа за избраниот кандидат. Вкупниот број работни денови изнесува сто (100). За секој работен ден е предвиден надоместок од 60 евра во бруто-износ, кои ќе бидат исплатени во денарска противвредност, според курсот на проектот.

5. Начин на пријавување и избор

Документите за пријавување (мотивациско писмо и биографија/резиме) треба да се достават исклучиво во електронска форма на info@eurothink.mk со назнака: CriThink RESEARCHER, најдоцна до 15 февруари 2019 година, во 17 часот. Во мотивациското писмо треба да бидат наведени контакт-податоци.

За позицијата ќе биде избран кандидат според следните критериуми:

  • Искуство во спроведување истражувачки проекти од областа на општествените науки
  • Квалитет на општата биографија
  • Резултати од интервјуто

Целиот повик може да го погледнете на следниов линк.