Prezantohen gjetjet e hulumtimit për njohuritë elementare mediatike dhe mendimin kritik te të rinjtë

“Eurothink” – Qendra për strategji evropiane dhe Fondacioni për internet dhe shoqëri – Metamorfozis, sot (11.3.2019) i prezantuan gjetjet nga hulumtimi në terren – anketë, e cila u realizua në periudhën nga dhjetori i vitit 2018 deri në shkurt të vitit 2019, me 301 studentë nga tre universitete në RMV (UKdheM, UKLO, Universiteti EJL). Hulumtimi u realizua në kuadër të projektit “Mendim kritik për qytetarë me shkathtësi mediatike – Krithink”, i cili zbatohet me mbështetjen e Bashkimit Evropian.

Qëllimi i hulumtimit është të analizohet lidhja ndërmjet njohurive elementare mediatike dhe aftësisë për të menduar në mënyrë kritike te të rinjtë.

Në kuadër të takimit informativ u prezantuan këto gjetje kryesore:

  • Mesatarisht, në javë, të rinjtë kalojnë 13 orë duke shikuar televizor, 4 orë duke dëgjuar radio dhe 39 orë në internet.
  • 38% e të rinjve informohen nga interneti (versionet elektronike të televizioneve, gazetat e përditshme, portalet);
  • 32% e të rinjve informohen nga interneti (rrjetet sociale Facebook, Twitter);
  • 8% e të rinjve informohen nga televizioni;
  • 1% e të rinjve informohen nga mediat e shkruara.

Të rinjtë më së shumti shikojnë përmbajtje zbavitëse në televizion (57%), përmbajtje informative (lajme dhe emisione debatuese) (22%), përmbajtjen edukative (20%) dhe emisione kontaktuese (nën 1%).

4% e të rinjve shohin vetëm përmbajtje nga prodhimi vendor, 10% vetëm nga prodhimi i huaj, 20% shohin përmbajtje edhe nga prodhimi vendas edhe ai i huaj, por kryesisht prodhim vendas, ndërsa 35% shohin edhe  përmbajtje nga prodhimi vendas edhe ai huaj, por kryesisht prodhim të huaj, theksoi Aleksandar Stojanovski, hulumtues i lartë nga “EuroThink”.

Arsyet kryesore pse dyshojnë te informacioni që e kanë lexuar në rrjetet sociale janë:

Informacione që nuk përputhen me bindjet e mia 24.3%
Gabimet drejtshkrimore dhe/ose gramatikore 27.8%
Cilësia e qartë e dobët e metodologjisë së hulumtimit (p.sh.: Shembujt, procedurat, masat etj) 35.6%
Konkluzione që nuk përputhen me të dhënat burimore 35.6%
Natyra politike e informacionit 40.8%
Mendim në vend të informacionit faktik 42.6%
Tendenca e autorit për ta teprua ose ekzagjeruar, gjegjësisht për t’i shtrembëruar informacionet në tekstet e tij të mëparshme 45.1%
Mungesa e detajeve rreth burimit të informacionit 50.4%

 

Më shumë informata rreth rezultateve të hulumtimit mund të gjeni në këtë link.