Потпишан текст – сигнал за поголема професионалност

Ставајќи ги своето име и презиме или само иницијалите – во случај на помали по обем новинарски производи, новинарот пред читателот, слушателот или гледачот презема одговорност со својот професионален интегритет дека ќе го информира и едуцира според новинарските стандарди, односно дава своевидна гаранција дека ги почитува етичките норми на новинарството, сублимирани и во Етичкиот кодекс на новинарите на Македонија.

 

 

Слично како претставувањето при запознавање, претставувањето на новинарот што создал одредена медиумска содржина, без разлика дали станува збор за статија, радио или телевиски прилог, претставува и професионална обврска, но и легитимирање на авторот и заложување на сопствениот професионален интегритет во обид да го увери читателот дека пред него стои професионален труд, подготвен според новинарските стандарди.

Според новинарските норми, потписот всушност е наведување на името и презимето на авторот на почетокот или на крајот на статијата, или пак, на почетокот или крајот на телевизискиот или радио прилогот. Во случај на весниците и онлајн медиумите, кога станува збор за жанровите како коментар или анализа, честопати потписот е придружен и со портрет на авторот или авторите. Во одредени случаи пак, кога станува збор за став на редакцијата, потписот е со името на медиумот.

А ако е во прашање пренесена агенциска вест, неизоставно треба да се наведе името на агенцијата, односно таа „да се потпише“. Така  на пример, кога се презема статија, од друг медиум, задолжително е да се наведе името и презимето или иницијалите на авторот,  заедно со името на медиумот чија содржина се презема.

Во времето на експлозија на онлајн медиумите на македонски, албански и некои од другите јазици што се употребуваат на територијата на Македонија, кое е одбележано со многубројни дезинформации и „препишување“, потпишувањето на новинарските творби објавени на интернет е реткост. Секако, има одредени исклучоци што мора да се одбележат, како “Порталб.мк” „СДК“, „Плусинфо“, „МКД“ и неколку други, каде најголемиот дел од статиите од различните жанрови имаат потпис. Тоа, кај овие новински сајтови, е придружено со објавениот импресум, кој, како што веќе пишувавме, ги дава податоците за издавачот, адресата на медиумот, уредничкиот и новинарскиот состав, како и уредникот на фотографија и лекторот.

Ставајќи ги своето име и презиме или само иницијалите – во случај на помали по обем новинарски производи, новинарот пред читателот, слушателот или гледачот презема одговорност со својот професионален интегритет дека ќе го информира и едуцира според новинарските стандарди, односно дава своевидна гаранција дека ги почитува етичките норми на новинарството, сублимирани и во Етичкиот кодекс на новинарите на Македонија.

Истовремено, потписот недвосмислено назначува и дека станува збор за авторски труд, а не за „препишана“ содржина, односно содржина украдена од друг медиум.